Saturday, 30 May 2015

Shkolla në vitet 1989-2003 Haki Doku (13 Vjet drejtues i shkollës Valias) Periudha 01.09. 1989-2003

Bashkim Saliasi
Lindur më 07.07.1954 në Bërxull dhe banues në Kodër- Kamëz, Tiranë. Ka mbaruar UT, dega gjuhë-letërsi shqipe në qershor 1978, Tiranë. Në vitet 1978-1989 mësues i gjuhë-letërsisë në shkollën 8- vjeçare Vrap, Tiranë. Në vitin 1989-1990 mësues në shkollën 8-vjeçare Valias. Në 01.09.1990-2003 drejtor i shkollës 8- vjeçare“Niko Hoxha”Valias.
  Foto: Haki Doku dal në muajin Maj 1998 Valias
Në vitin shkollor 1990-1991
Në kopshtin u rregjistruan 68 fëmijë në Valias dhe 65 në Dritas. E frekuentuanë kopshtin 42 në Valias dhe 36 në Dritas. Kapaciteti kopshtit në Valias 40 dhe në Dritas 20 fëmijë. Numri edukatoreve në Valias 3 dhe në Dritas 2, sipas statistikës që mbanë datën 11.10.1990.
Sipas statistikës 27.10.1990 fondi i biblotekës përmban gjithsej 1193 libra me 593 tituj.
Në mauajin shtator në shkollë u rregjistruan 297 nxënës, nga këta 138 femra. Semestrin e parë  e vazhduan 297 nxënës, nga këta 133 femra, kaluan 257 nxënës, femra 125 dhe arritën një kalueshmëri 85% me notë mesatare 7.
Në përfundim të vitit shkollor 1990-1991 në muajin qershor nga 297 nxënës, vazhduan 287 nxënës, 135 femra dhe kaluan 265 nxënës, nga këta 131 femra dhe  janë larguar 14 nxënës. Në fund të periudhës nga 287 nxënës, 135 femra kaluan 265 nxënës, 131 femra dhe arritën një kalueshmëri 92.3 % dhe notë mesatare 7.1.   Morën deftesë lirimi 19 nxënës.
Nga këta 19 nxënës, 10 nxënës vazhduanë shkollën e mesme në Kamëz.
Numri i punonjësve 22. Në kopsht 5, në Ciklin e ulët 9 dhe ciklin e lartë 8. Statistika mban datën 15.6.1991.
Drejtori Haki Doku  relation në Seksionin e Arsimit si më poshtë:
Për fshatin Valias ka probleme me lokalin e kopshtit pa ushqim. Lokali është tepër i vogël dhe del nevoja për shtesë lokali.
Në vitin shkollor 1991-1992
Në shtator 1991 në kopsht u rregjistruan 60 fëmijë dhe ndoqën  kopshtin 57 fëmijë.
Statistika mban datën 19.6. 1992 dhe tregon se kopshtin në vazhdim e frekuentuan 65 fëmijë.
Në shkollë  në shtator u rregjistruan 288 nxënës bashkë me fshatin Dritas, nga këta 132 femra. Vazhduanë 272 nxënës, 128 femra dhe në semestrin e parë kaluan 214 nxënës, 113 femra me kalueshmëri 79% dhe notë mesatare 7.1.
Në 20 qershor nga 288 nxënës, nga këta 132 femra e përfunduan 256 nxënës dhe kaluan 248 nxënës, 126 femra me kalueshmëri 85 % dhe notë mesatare 7.3.
Kontigjenti i nxënësve të Valiasit pa Dritasin 215, nga këta 102 femra. Kaluan 178 nxënës dhe arriti një kalueshmëri 82% dhe notë mesatare 7.1. Statistika e muajit qershor 1992.
Bashkë me Dritasin  mbaruan klasën e parë 48 nxënës, klasën e dytë 47 nxënës, klasën e tretë 44 nxënës, klasën e katërt 44 nxënës, klasën e pestë 25 nxënës, klasën e gjashtë 20 nxënës, klasën e shtatë 15 nxënës, klasën e tetë 15 nxënës. Braktisën shkollën 35 nxënës, 22 nxënës mbi 16 vjeç.
Statistika mban datën 19.6.1992.
Morën deftesë lirimi 15 nxënës.
Në vitin shkollor 1992-1993
Në kopsht u rregjistruan 45 fëmijë dhe gjatë vitit e frekuentuanë 35 fëmijë.
Edukatore Luljeta Xhaferri dhe Aksinja Rama
Në shkollë plani 227 nxënës, nga këta 108 femra. Sipas statistikës së datës 26.9.1992.
Statistika e datës 27.12.1992 tregon se semestrin e parë numëri nxënësve ishte 238 nxënës, vazhduan 212 nxënës, nga këta 108 femra  dhe kaluan 174 nxënës nga këta 98 femra, mbesin 64 nxënës, 19 femra  me një kalueshmëri 73% dhe notë mesatare 7.3.
Në fund të periudhës nga 210 nxënës, nga këta 102 femra, kaluan 186 nxënës, nga këta 102 femra dhe braktisën shkollën 15 nxënës.  U arrit kalueshmëria 84.5% me notë mesatare 7.4
Morën deftesë pjekurie 15 nxënës.
Klasën e parë e mbaruan 37 nxënës, klasën II 41, klasën III 31, klasën IV 32, klasën V 26, klasën VI 30, klasën VII 24, klasën VIII 14. Statistika mban datën 13 qershori 1993.
Mësuesit që punuan këtë vit shkollor janë si më poshtë: Sulltana Demiri, Fetije Elezi, Berta Lako, Merita Mesiti, Engjëllushe Sina, Zenel Sina në ciklin e ulët.
Në ciklin e lartë Haki Doku, Ilmi Beqiraj, Abaz Moli, Shemsi Qerimi, Njazi Dajçi, Natasha Gostivari, Shpresa Idërshaj, Shpëtim Bllaca. Sipas  statistikës  13 qershor 1993.
Foto e realizuar 9 janar 1993 Valias. Kolekltivi arsimtarve, bashkë me Hysni Milloshin
Në vitin shkollor 1993-1994
Në shkollë këtë vit mësimor u rregjistruan 242 nxënës, nga këta 112 femra dhe gjatë vitit vazhduan 244, nga këta 116 femra.  Në semestrin e parë kaluan 181 nxënës, nga këta 91 femra me një kalueshmëri 74% dhe notë mesatare 6.8.
Në fund të periudhës, më 20 qershor 1994,  u arrit një kalueshmëri 70% me notë mesatare 7. Nga 227 nxënës kaluan 182 nxënës, nga këta 89 femra. Mbetën 78 nxënës, nga këto 28 femra.
Në kalasë të I 42, klasën II 40, klasën III 42, klasën IV 34, klasën V 34, klasën VI 25, klasën VII 25, klasën VIII 18.
Këtë vit mësimor në Valias punonte një trupë mësimore prej 14 mësuesish. Nga këta 6 femra. Me arsim të mesëm 7 mësues dhe 7 me arsim të lartë. Shpresa Sadikaj, Ornela Budlla, Hike Skënderi, Lindita Doku, Sulltana Demiri, Berta Lako, Ramiz Lala etj.
Morën deftesë lirimi 19 nxënës, nga këta 10 femra.
Në vitin shkollor 1994-1995
Kopshti frekuentohet nga 36 fëmijë.
Në shtator shkolla fillon me 283 nxënës dhe në qershor numëri nxënësve arrin në 287 nga këto 139 femra, (statistika e datës 29 qershor 1995) nga të cilët kaluan 223 nxënës, nga këta 118 femra. Kalueshmëria arriti në shifrat 82% dhe notë mesatare 7.1 Klasat I 53, klasën II 47, klasën III 40, klasën IV 43, klasën V 37, klasën VI 28, klasën VII 18, klasën VIII 21.
Morën deftesë lirimi 17 nxënës.
Në vitin shkollor 1995-1996
Në kopshtë u rregjistruar 40 fëmijë, nga këta 21 femra. Në shtator në shkollë u rregjistruar 290 nxënës, nga këto 139 femra. Semestrin e parë numëri i nxënësve arriti në 297, nga këta 142 femra. Semestri i parë u mbyll me kalueshmëri 60 % me notë mesatare 6.4.
Kaluan 178 nxënës, nga këta 97 femra. Në muajin qershor numri i nxënësve arrin në 301, nga këta 146 femra. Kaluan 228 nxënës, nga këto 115 femra. Shkolla arriti kalueshmërinë 75.7% dhe notë mesatare 6.8. 
Morën deftese lirimi 10 nxënës.
Në Viti shkollor 1996-1997.
Në kopsht u rregjistruan 41 fëmijë, nga këta 18 femra.  Statistika mban datën 28.9. 1995
Në shtator në shkollë u  rregjistrua 290 nxënës, nga këta 139 femra. Semestrin e parë nga 297 nxënës kaluan 178 nxënës, nga këta 97 femra dhe shkolla arriti kalueshmërinë  71% dhe notë mesatare 7.6. Statistika e 21 qershorit 1997 tregon se numëri nxënësve arriti 301, nga këta kaluan 228 nxënës, 115 femra. Kalueshmëria 75.7 % dhe notë mesatare 6.8. Përfunduan klasën e VIII 14 nxënës dhe kaluan 9 nxënës, nga këta 2 femra.  Morën deftesë lirimi 13 nxënës.        Shënim: Në amza janë hedhur 16 nxënës.
Trupa mësimore përbëhej nga 27 mësues:  Haki Doku, Abaz Moli, Shemsi Qerimi, Aleksandër Moisiu, Ornela Budëlla, Mimoza Lalaj, Njazi Dajçi, Diana Dervishi, Nazmie Dervishi, Merita Mesiti, Albana Vata, Hike Skënderi, Lindita Doku, Lena Mrishaj, Vjollca Biçaku, Sulltana Demiri, Marjeta Shima, Luljeta Xhaferri, Pranvera Zenuni, Tafil Ibro, Kumrie Kurti, Gjelina Vladi, Hekurie Refugjati, Fatmir Sina, Shkurte Koni, Shefqet Çoka, Lekë Mëhilli.
Në vitin shkollor 1997-1998
Në kopshtë në shtator u rregjistruan  50 fëmijë, nga këta 27 femra.
Në shtator në shkollë u rregjistruan 414 nxënës, nga këta 196 femra. Semestrin e parë numri i nxënësve erdhi në rritje 451, nga këta 220 femra  dhe kaluan 331 nxënës, nga këta 169 femra. Shkolla arriti një kalueshmëri 73% dhe notë mesatare 7.1.  Në qershor u arritën këto rezultate: - nga 461 nxënës, 228 femra kaluan 379 nxënës, femra 193. Kaluan klasën e VIII 24 nxënës, nga këta 8 femra. Këtë vit mësimor trupa mësimore shtohet me mësuesët Majlinda Sollaku, Hake Zaimi, Suzana Vogli, Farie Selimi dhe sanitare Yllka Xhaferri.
Morën deftesë lirimi 24  nxënës.
Në vitin shkollor 1998-1999
Në kopsht në shtator u rregjistruan 50 fëmijë, nga këta 30 femra.
Në shtator u rregjistruan 509 nxënës, nga këta 249 femra. Rregjistruar të rinj 83 nxënës, nga këta 26 femra të ardhur nga rrethe të ndryshme të vendit. Këtë vit mësimor ndjekin ciklin e lartë 309 nxënës, 146 femra.
Në ciklin e ulët 200 nxënës, nga këta 103 femra.
Numri i mësuesve arrin në 20 nga këta 16 femra dhe 4 meshkuj. 11 mësues me arsim të mesëm dhe 9 me arsim të lartë.
Numri i klasave nga e I-VIII arrin në 9 klasa. Klasa e parë me dy paralele, klasa e dytë me tre paralele, e treta dhe e katërta me dy paralele.
Arsimi tetëvjecar me 7 klasa me nga dy paralele, kurse klasa e VIII me një klasë.
Në këtë vit shkollor punuan dhe mësueset Kumrie Kurti, Lindita Liçi, Evladie Dervishi, Hamdie Skënderi, Miranda Rami, Marta Arapi, Servete Toska etj.
Në qershor nga 510 nxënës, 252 femra kaluan 436, nga këta 223 femra.
Morën deftesë lirimi 35 nxënës.
Në vitin shkollor 1999-2000
Kopështi këtë vit frekuentohet nga 71 fëmijë, nga të këta 45 femra.
Në shtator në shkollë u rregjistruan 585 nxënës, nga këta 294 femra. Pranuar të rrinj 121 nxënës, nga këta femra 62 femra.
Në ciklin e ulët rregjistruar 315 nxënës, nga këtë 173 femra. Në klasën e parë 92 nxënës, në klasën e dytë 88 nxënës, në klasën e tretë 91 nxënës dhe në klasën e katërt 80 nxënës.
Në ciklin e lartë 234, nga këta 121 femra. Në klasat e pesta 81 nxënës, në të gjashtatë 66 nxënës, në të shtatën 45 nxënës, në të tetën 42 nxënës.
Në përfundim të semestrit të parë nga 585 nxënës, 297 femra, kaluan 415 nxënës, nga këta 225 femra. Në qershor në mbylljen e vitit nga 591 nxënës, 297 femra kaluan 515 nxënës, 261 femra. Gjatë këtij vit braktisën shkollën 47 nxënës dhe janë laguar  brenda e jashtë vendit shumë nxënës, por njëkohësishtë edhe kanë ardhur nga rrethet Skrapar, Kukës, Matë,  Mirditë, Tropojë, Pukë, Vlorë, Përmet etj.  Nga 45 nxënës që mbaruan klasën e  VIII,  morën deftesë lirimi 37 nxënës. Nga mësuesit shtesë që punuan këtë vit mësimor janë Diana Lamaj, Hamide Skënderi, Rudina Kanina, Dafina Malo, Qemal Koleci, Dava Xhakolini, Enver Mujollari etj. Viti shkollor 2000-2001
N/drejtori Fatmir Sina dhe drejtori Haki Doku 21 dhjetor 2001 në Lundër
Kopështi këtë vit u frekuentua nga  75 fëmijë, nga të këta  45 femra.
Në shtator në shkollë u regjistruan 660 nxënës, nga këta 338 femra.
Kanë braktisur shkollën 57 nxënës, nga këta 29 femra.
Në ciklin e ulët u rregjistruanë 401 nxënës, nga këta 195 femra. Në klasë të I, 110 nxënës, në klasën e dytë 107 nxënës, në klasën e tretë 86 nxënës dhe të katërt 98 nxënës.
Në ciklin e lartë 259 nxënës, nga këta 143 femra. Në klasën e pestë 82 nxënës, nga këta 48 femra, në klasën e gjashtë 69 nxënës, nga këta 32 femra, në klasën e shtatë 64 nxënës, nga këta 40 femra dhe në të tetën 44 nxënës.
Numri i klasave nga e I –IV gjithsej 13 klasa. Klasat e I  me 4 paralele dhe klasat e II-III-IV me nga 3 paralele.   Në ciklin e lartë 8 klasa me nga dy paralele.
Semestrin e parë vazhduanë shkollën 687 nxënës, nga këta 346 femra. Në fund të periudhës 23.12.2000 kaluanë 518 nxënës, nga këta 266 femra me notë mesatare 7 dhe kalueshmëri  75 %. Numëri i mësuesve 25 nga këta 18 femra.
Në 30 qershor 2001 nga 651 nxënës, nga këta 318 femra kaluan 596 nxënës, femra 297.  Morën deftesë lirimi 36 nxënës. Sipas statistikës së hartuar nga drejtori Haki Doku në 30.6.2000 -30.6.2001 nga shkolla janë larguar 60 nxënës dhe kanë ardhur nga rrethet 50 nxënës. Nxënësit janë  larguar  brenda dhe jashtë vendit. Prurjet më të mëdha sipas dokumentit janë nga rrethet Bulqizë, Skrapar, Kukës, B.Curri, Mat, Dibër, Pukë, Durrës, Mirditë etj.
Viti shkollor 2001-2002
Kopështi këtë vit frekuentohet nga  75 fëmijë, nga të këta 46 femra.
Në shtator janë rregjistruar 729 nxënës, nga këta 355 femra. Pranuar të rinj 120, nga këta 57 femra.
Ndjekin ciklin e ulët 416 nxënës, nga këta 198 femra. Në klasën e I  97 nxënës, 44 femra, klasën e II 117 nxënës, 55 femra, kasën e III 111 nxënës, nga këta 55 femra, klasën e IV 91 nxënës, 44 femra.
Në ciklin e lartë 313 nxënës, nga këta 157 femra. Në klasën e V 110 nxënës 52 femra, në klasën e VI 79 nxënës, 44 femra, në klasën e VII 67 nxënës, 29 femra, në klasën e VIII 57 nxënës, 32 femra. Statistika mban datën  30.9.2001
Statistika e datës 21.12.2001 tregon se numëri nxënësve në dhjetor shkon në 729 nxënës, 335 femra dhe në fund të perudhës vazhdojnë 704 nxënës, 341 femra.
Kaluan 571 nxënës, nga këta 290 femra. Kanë braktisur shkollën 46 nxënës.
Numri klasave I-IV arrinë në 14 dhe tetvjeçarja në 9 klasa. Klasat e I-IV me nga tre paralele dhe klasa e II-III me nga tre paralele.
Cikli tetëvjecar klasa e V me tre paralele dhe VI-VII, VIII me dy paralele.
Këtë vit mësimor dhanë mësim 31 mësues nga këta 22 femra.
Në ciklin e ulët 17 mësues dhe në ciklin e lartë 14 mësues.
Statistika e datës 28.6. 2002 tregon se nga 695 nxënës, nga këta 335 femra, kaluan 671 nxënës, nga këta 326 femra.
Në këtë vit mësimor janë larguar 112 nxënës. Nuk jepet në asnjë statistikë në  % dhe nota mesatare. Mbaruan klasën e tetë 54 nxënës, 30 femra.
                 
Kolektivi mësuesve Valias                                                        T Ibro, M Arapi, F Selimi, Sh Qerim    
H. Doku dhe T Ibro

No comments: